prostituerte norge asian sex

Dette gjør det vanskelig å håndheve lover som gir dem rettigheter så vel som plikter der de oppholder seg. På det nåværende tidspunkt er det ingen enighet internasjonalt, verken i politiske kretser, blant feminister, de som jobber med prostituerte eller i forskningen på feltet om hvordan en stat bør regulere prostitusjon. Det er et normativt spørsmål med få klare svar. Fra tallet har flere vestlige land endret sine lover om prostitusjon drastisk i et forsøk på å gjøre forholdene bedre for de prostituerte.

Noen land har legalisert prostitusjon, som ofte har medført at de har akseptert bordelldrift, f. Andre land har tillatt salg av seksuelle tjenester, men forbudt kjøp, som Sverige, Norge og Island.

Flere organer under FN-paraplyen har gått inn for legalisering. Disse har i flere tiår vært en kamparena for grupper med svært motstridende holdninger Outshoorn , , og det virker derfor usikkert om deres nåværende holdning viser reell konsensus — eller at gruppene som er for legalisering har overtak. Våren gikk imidlertid Europaparlamentet inn for kriminalisering av dem som kjøper sex, altså motsatt standpunkt, basert på helt andre resonnementer Europaparlamentet Politisk regulering av prostitusjon faller inn under den statsvitenskapelige sekkekategorien moralpolitikk.

Kjennetegn ved moralpolitikk er at samfunnsdebatten er politisert og ulike grupper har steile fronter mot hverandre. Komplekse problemer oppfattes som enkle, og sakene vekker stort samfunnsengasjement. Stereotypier preger ofte debattene, også gjennom hvilke figurer som velger å stå for hvilke synspunkter Levin Dermed forsvinner gjerne grånyansene. Moralpolitikk handler ofte om temaer med store sosiale stigmaer. Dette kan gjøre det vanskeligere for folk å heve stemmen for å ytre sine egentlige meninger Mooney , Videre er lovgivning på slike områder preget av at fenomenet enten må aksepteres juridisk eller ikke.

Andre eksempler på moralpolitiske politikkområder er abort, pornografi, homoseksualitet, gambling og narkotikalovgivning. Polariseringen i diskusjonen om legalisering av prostitusjon vises tydelig gjennom hvilke talspersoner for prostituerte som er kommet på banen det siste året.

Fra vår hjemlige debatt har for eksempel prostituerte Hege Grostad vært en glamorøs og ressurssterk legaliseringslobbyist. Grostad fremstår ikke som et offer, en person uten andre inntektsmuligheter, vanskelig oppvekst eller en person med svake sjelsevner, slik den norske prostitusjonsdebatten i følge Skilbrei har tendert til å portrettere prostituerte de siste tiårene.

Etter eget utsagn tjener Grostad lett store summer på en kveld, treffer hyggelige menn, og ser prostitusjon som en måte å leve ut egen seksualitet på. Som formulert av en tysk prostituert: Med svært motstridende erfaringer har en annen ressurssterk person gjort seg sterkt gjeldende i den norske samfunnsdebatten i år: Tanja Rahm som forteller hvor ille hun hadde det da hun arbeidet som prostituert i Danmark.

Hun ble blant annet utsatt for vold, drapstrusler og trakassering. Ikke én eneste gang gikk jeg på jobb med lyst. Det eneste jeg var opptatt av var å tjene raske penger» skriver Rahm i sitt brev til sexkundene. Rahms historie passer dårlig inn i glansbildet legaliseringsforkjemperne fremhever.

Der er prostituerte frigjorte selvstendig næringsdrivende som pragmatisk velger salg av seksuelle tjenester, sexarbeid som de systematisk kaller det, som inntektsvei. De opplever verken fysiske eller psykiske mén av denne aktiviteten Rahm , Åsebø og Larsen Både Grostad og Rahm har krav på å bli trodd.

Ofte er det lite forskning på moralpolitiske temaer, og den eksisterende forskningen har en tendens til å bli politisert, noe som kan gjøre den mindre troverdig Knill Flere forskere påpeker at dette gjelder forskningen på prostitusjon[2].

For eksempel argumenterer Chuang , i en artikkel med tittelen «Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Reform and Anti-trafficking Law and Policy», at det er lite sammenheng mellom økt menneskehandel og legalisering av prostitusjon.

Andre forskere er fullstendig uenige i dette. I følge Cho m. Denne konklusjonen understøttes av Jakobsson og Kotsadam , 90 , som finner at det er minst trafficking i land der prostitusjon er kriminalisert og mest i land der prostitusjon er legalisert. Offentlige evalueringer gir heller ikke et entydig bilde av hvilken type lovgivning som totalt sett fungerer best for samfunnet.

Offentlige evalueringer av både legaliseringen på New Zealand og innføringen av sexkjøpsloven i Sverige konkluderer med at reformene i stor grad har oppnådd sine mål. Dermed virker de nesten «mistenkelig positive» i sine konklusjoner. I følge United Nations Office on Drugs and Crime UNODC er over halvparten av all trafficking knyttet til prostitusjon, og de fleste som blir utsatt for dette er unge jenter og kvinner[3].

Det er uvisst nøyaktig hvor mange ofre det er for trafficking både i Norge og internasjonalt, men et konservativt estimat fra UNODC er 2,5 millioner personer årlig globalt[4]. Det er krevende å identifisere ofre for trafficking, noe som medfører både at beregninger er basert på estimater med potensielt store mørketall Tyldum og Bunovskis , og at det er vanskelig å etterforske og straffeforfølge bakmenn Politiet Derfor må statistikk om dette fenomenet tas med en klype salt.

Antall personer som er dømt for menneskehandel er ofte en dårlig indikasjon på det reelle omfanget av fenomenet. For eksempel har antallet personer som er dømt for trafficking til prostitusjonsformål i Tyskland blitt redusert de siste årene, trass økning i størrelsen på prostitusjonsmarkedet og antall tvangsprostituerte Meyer m.

Lovgivning av prostitusjon er bare ett av mange lovverk som påvirker dette fenomenet, både i Norge og i andre land. I tillegg påvirkes omfanget og utøvelsen av prostitusjon av en rekke andre forhold, slik som politiets holdninger, prioriteringer og innsats for å følge opp eksisterende lovverk, hvor åpne landegrensene er, landets beliggenhet og historie, samt holdninger til kjøp av sex.

I forskningslitteraturen skilles det ofte mellom fem ulike typer reguleringsmodeller. Denne artikkelen vil gå nærmere inn på tre av dem: Når ulike modeller diskuteres, er det viktig å være klar over at de er laget for å oppnå til dels ulike mål. Det gjør imidlertid ikke komparative studier mindre interessante og verdifulle, snarere trenger samfunnet mer og bedre sammenliknende forskning på moralpolitiske områder.

Forbudsmodellen innebærer forbud av både kjøp og salg av sex samt andre aspekter relatert til prostitusjon. Altså forbyr denne lovgivingen både prostituerte, halliker, bordelleiere og kunder. Prostitusjon regnes som skadelig for menneskeverdet, og bør derfor begrenses gjennom forbud mot prostitusjon og ved effektiv håndheving av lover Library of Parliament Selv om prostitusjon i all hovedsak ligger under delstatenes jurisdiksjon i USA, har det vært tatt i bruk en lang rekke tiltak rettet mot prostitusjon og trafficking de siste tiårene.

Disse er gjennomgått av Shively m. Lite tyder på at den amerikanske lovgivningen har nådd sine mål om å redusere omfanget av prostitusjon og hallikvirksomhet eller skremme personer fra å kjøpe sex, i følge Library of Parliament , 23 og Shively m. Kritikere av lovgivingen påpeker blant annet at kvinnelige prostituerte utgjør en signifikant andel av antallet kvinnelige fanger i USA, og politiets arbeid med prostitusjon er estimert til å koste samfunnet store summer.

Andre vil påpeke at en slik lovgiving først og fremst straffer dem som prostituerer seg, som ofte er ofre eller den svake part. Denne modellen medfører ikke bare avkriminalisering, men også aktiv regulering av ulike områder: Land og regioner som følger denne modellen er blant andre Tyskland, Nederland, enkelte territorier i Australia, Østerrike, Sveits, Hellas og Antwerpen og Brüssel i Belgia.

Imidlertid påpeker noen eksperter at bare en andel av dem som selger sex har lisens og tilhører den lovregulerte delen av bransjen både i Nederland og Tyskland Library of Parliament , 11, Europaparlamentet Den nederlandske forskeren Outshoorn , skriver implisitt at legaliseringen i Nederland ikke var noen udelt suksesshistorie; Sektoren er blitt todelt, med en regulert del, der de prostituerte har lisenser, og en uregulert del. Flere rapporter har vist bedrede arbeidsvilkår og bedre ivaretakelse av rettigheter for noen av de prostituerte, men dette gjelder på ingen måte hele prostitusjonsbransjen, og heller ikke hele den legale delen av bransjen.

Utfordringene og problemene med den nederlandske legaliseringen støttes også av andre nederlandske forskere:. The prostitution business retains many characteristics of an illegitimate market and the legalization and regulation of the prostitution sector has not driven out organized crime.

On the contrary, fighting sex trafficking using the criminal justice system may even be harder in the legalized prostitution sector Huysman og Kleemans , New Zealand blir gjerne brukt som eksempel på en rollemodell av dem som argumenterer for legalisering. En rapport fra regjeringen konkluderer med at legaliseringen har gjort arbeidsforholdene bedre for deler av sektoren.

Det er derimot uklart om den har bidratt til å bedre arbeidsforholdene i hele sektoren, eller bidratt til å redusere antallet mindreårige som prostituerer seg Parliamentary Library I følge Jeffreys , , som har studert prostitusjon på Nederland og Australia, viser ulike studier av steder der prostitusjon er legalisert at: I Tyskland har prostitusjon vært lovlig siden tallet, men ulike typer lovverk gjorde at prostitusjon i praksis likevel var forbudt eller vanskelig å utøve.

I legaliserte Tyskland prostitusjon ved å oppheve disse lovene og innføre lover som skulle styrke de prostituertes rettigheter og vilkår på ulike måter. Bakgrunnen for legaliseringen var å gi prostituerte bedre arbeidsbetingelser og redusere stigmatiseringen. I følge en offentlig evaluering fra har imidlertid ingen av målene ved lovendringen blitt oppnådd BFSJF Det har foreløpig vist seg umulig å regulere arbeidsforholdene tilstrekkelig; Mange blir utnyttet på ulike vis og får ikke adekvat lønn eller nyte godt av alle de forespeilede rettighetene som var hovedmotivasjon bak lovendringen.

Legaliseringen har i følge Meyer m. Bordeller er utbredt og finnes i de fleste byer. Sexturismen brer om seg. Legaliseringen virker å ha medført økt menneskehandel og tvang. Særlig unge jenter lokkes, overtales, overbevises og lures til å jobbe under mer eller mindre slaveliknende forhold i bordeller. De har vanligvis få, om noen muligheter til å forsvare sine rettigheter.

For dem har altså legaliseringen ikke medført økt frihet, men heller bidratt til å skape et sterkt undertrykkende system de blir presset til å delta i[6]. Kritiske røster påpeker også at myndighetene ikke følger opp sexindustrien tilstrekkelig: En sentral utfordring for land som innfører denne modellen er hvordan myndigheter skal skille mellom dem som prostituerer seg frivillig og dem som tvinges, og ikke minst ulike typer og grader av tvang. Hvor går grensen for når myndigheter bør gripe inn, og hva får myndighetene i praksis gjort når denne grensen overskrides?

Modellen vier heller ikke strukturell tvang noe oppmerksomhet. Hvordan kan myndighetene håndtere utfordringen som ligger i at prostitusjon i form av eskortetjenester brer om seg i den vestlige verden og står for en stor del av dagens prostitusjon?

Dette vet de som organiserer prostitusjonen godt, og for sexkundene er det mer eller mindre umulig å vite de prostituertes forhistorier og betingelser for å selge sex, uansett hvor velmenende de eventuelt måtte være Shively , 4. Gitt at Nederland og Tyskland opplever økt menneskehandel som konsekvens av legalisering, hvordan skal vi unngå at det samme skjer i Norge? Hva gjør norske myndigheter bedre i stand til å takle dette problemet enn de nederlandske og tyske, og hva er begrunnelsen for å bruke samfunnets knappe ressurser på dette i stor grad selvpåførte problemet?

Er økt menneskehandel, som på flere måter er selve manifestasjonen av ufrihet, en viktig og nødvendig del av «frihetens» pris? Tross alle gode intensjoner er det sterke indikasjoner på at det er utstrakte brudd på menneskerettigheter i store deler av disse sektorene i Nederland og Tyskland.

I følge Waltman har loven nådd sitt mål om å redusere omfanget av prostitusjon. Land som følger denne modellen er Norge, Island, Finland, Frankrike vedtatt og Storbritannia vedtatt I Norge ble loven innført i med mål om å redusere omfanget av menneskehandel. Ved å redusere størrelsen på prostitusjonsmarkedet i Norge skulle rekrutteringen av nye kunder svekkes. Loven skulle også ha en normsettende effekt, ved at den skulle fastsette at sexkjøp er en uakseptabel praksis.

Det er mange og delte meninger om hvilken effektene av lovendringen, noe det siste årets opphetede debatt har vist[7]. Noen vil påpeke at den mest synlige og i manges øyne mest skjemmende prostitusjonen, gateprostitusjonen, er redusert i omfang. Loven gir også politiet et effektivt verktøy dersom de ønsker å aksjonere. Størrelsen på prostitusjonsmarkedet er anslått til å være omtrent det samme som da sexkjøpsloven ble innført, men gode data mangler. I følge Kotsadam har lovgivingen gjort befolkningen, særlig de yngre delene, mer skeptiske til kjøp av sex, og færre kjøper sex enn tidligere Skjeseth og Simenstad Fortsatt er en andel av dem som selger seksuelle tjenester i Norge utsatt for menneskehandel, og stadig flere av deres historier kommer frem i avisene.

Politihøgskolen undersøker nå omfanget av menneskehandel og har identifisert rundt mulige ofre i Norge. I følge en Fafo-rapport blir rundt 60 personer lovet en refleksjonsperiode[8] i Oslo alene hvert år Sønsterudbråten Den skandinaviske modellen har også flere problematiske sider. Lovgivingen er sterkt formulert som maktforhold mellom kjønnene, selv om prostitusjon ikke er et kvinneyrke i seg selv, men noe som blir utøvd av begge kjønn jf.

Hvordan kan modellen utvides eller reformuleres, slik at den reflekterer at mange av dem som selger sex er menn, ikke minst homofile menn? Den praktiske implementeringen av en slik type lovgiving er en annen utfordring: Slik håndhevingen fungerer i dag virker den å gå ut over de prostituerte, som påpekt av Skilbrei i ulike fora. Butikkmodellen og den skandinaviske modellen har også enkelte felles utfordringer: Hvordan redusere stigmatiseringen av prostituerte?

Så lenge negative holdninger til prostituerte er kulturelt forankret og eksisterer mer eller mindre uavhengig av lovverk, vil legalisering ikke nødvendigvis bedre den sosiale statusen til prostituerte. Prostitusjon påvirkes også av en hel rekke andre faktorer. Videre kan det virke som om totalomfanget og forholdene i prostitusjonsmarkedene i stor grad påvirkes av hvordan politimyndighetene velger å tolke og håndheve lovverket.

Dermed blir det umulig å gjøre enkle årsaksanalyser for å finne ut hva som er effekten av lovverk og hva som er forårsaket av helt andre faktorer.

Samtidig argumenterer legaliseringsforkjempere for at forbud bare tvinger prostitusjonen lenger under jorda. De Marneffe , Civita , Justis- og beredskapsdepartementet , Moen , og Weizer Uavhengig av hvilken modell et land velger vil prostitusjon, på grunn av dets natur, aldri være et fenomen som kan reguleres hundre prosent.

Men det kan påvirkes. Både ideologiske og moralske, politiske og økonomiske interesser fører til en kontinuerlig diskusjon om påvirkningstiltak.

Espen lar kolleger jobbe sammen med ham i hans leilighet. Prisen han betaler, er at han kan siktes for hallikvirksomhet. I henhold til straffelovens §  om hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon «hallikparagrafen» , kan den som eier eller leier lokalene nemlig dømmes for å tilrettelegge for andres prostitusjon.

Sexarbeidere er mer utsatt for hivsmitte enn den øvrige befolkningen. Forekomsten av hivsmitte blant sexarbeidere varierer mellom ulike land, blant annet på grunn av ulike sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle faktorer 1, 3. Er det en sammenheng mellom kriminalisering av sexarbeid og forekomst av hivsmitte? Europeiske land som har kriminalisert hele sexmarkedet, det vil si kjøp og salg av sex samt organisering av sexsalg, har høyest forekomst av hivsmitte blant sexarbeiderne.

Land der sexarbeid er delvis legalisert, har lavere forekomst 3. Dette kan innebære at organisering hallikvirksomhet er forbudt, men at kjøp og salg per se er lov. Eller at salg av sex er lov, men ikke kjøp. Tyskland har lavest hivforekomst blant sexarbeidere i Europa.

Tyskland, som har legalisert både kjøp og salg av sex samt organisert sexsalg hallikvirksomhet , har lavere hivprevalens enn Norge og Sverige, hvor vi har sexkjøpsloven 3. Den norske sexkjøpsloven straffelovens § Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne gjør det forbudt å kjøpe sex, men lovlig å selge seksuelle tjenester. Det er likevel uklart hva som utgjør de kausale mekanismene i forholdet mellom lovverket og hivforekomsten. Reliable og representative populasjonsdata er vanskelig å innhente.

Dessuten benytter ulike land forskjellige metoder for datainnsamling 3. Tyskland er det eneste landet i studien som har legalisert kjøp og salg av sex samt bordellvirksomhet.

Det gjør at man skal være forsiktig med å konkludere for sterkt, siden dataene ikke er umiddelbart overførbare til andre land 3. Like fullt er kriminalisering — sett fra et folkehelseperspektiv, der forebygging av hivsmitte er ønskelig — blitt kritisert for å bidra til økt hivsmitte 3. Dette bygger opp under kritikken om at selv om sexarbeidere ikke er kriminalisert på papiret i Norge, er det likevel sexarbeideren som rammes av kundekriminaliseringen.

Tidsskriftet The Lancet lanserte i juli et eget temanummer om sexarbeid og hivsmitte med anbefalinger på lederplass om å avkriminalisere prostitusjon 4. Det er altså bred internasjonal enighet om at kriminalisering av sexarbeid øker risikoen for hivsmitte, men i Norge er debatten fraværende. Det var ikke et tema i forkant, under eller i etterkant av innføringen av sexkjøpsloven som trådte i kraft 1.

Det er forstemmende all den tid både evalueringen av sexkjøpsloven, utført av Vista Analyse 5 , og rapporten til Amnesty International om kriminalisering av sexarbeid i Norge 6 , dokumenterer at politiet konfiskerer ubrukte kondomer til bruk som bevismateriale på sexkjøp og -salg. Sexarbeidere i både lav- og høyinntektsland forteller at kriminaliseringen gjør at forhandlingene med kundene skjer fortere, på grunn av frykten for arrestasjoner 1.

Studier tyder på at i kriminaliserte omgivelser øker risikoen for fysisk og seksuell vold på arbeidsplassen, og at kriminalisering av hele eller deler av sexmarkedet bygger opp under stigma, leder til ekskludering av sexarbeidere, øker økonomisk usikkerhet og bidrar til fattigdom 1, 3.

Dette gjelder også lover som brukes for aktivt å presse sexarbeiderne fra leiligheter til gaten, slike som hallikbestemmelsen 1. Sexarbeidere blir skjøvet over til mer utrygge områder og inn i isolasjon. Det igjen kan medføre redusert kondombruk og økt risiko for hivsmitte 1. At kondomer konfiskeres av politiet er et av de største hindrene mot forebygging av hivsmitte blant kvinner som selger sex.

Sexarbeidere vegrer seg mot å bruke kondomer av frykt for at kondomene skal brukes mot dem som bevismateriale , og det svekker kvinnenes forhandlingsmuligheter mot kunden 1, 3. Der sexarbeiderne forteller at de har god tilgang til kondomer, hivmedisiner og testing for seksuelt overførbare infeksjoner, ser man også økt kondombruk og større kvalitet på kondomene som distribueres.

Kondomutdeling, tilgang til hivmedisiner og tilgang til testing for seksuelt overførbare infeksjoner har likevel begrenset effekt, siden kriminalisering kan forhindre sexarbeidere fra å få tilgang til andre helsetjenester 1.

Svenske myndigheter anser utdeling av kondomer til sexarbeidere som å oppmuntre til sexsalg 7. Prosenteret i Norge er blitt angrepet for at de ikke krever at brukerne må slutte med sexsalg i bytte mot helsetjenester 8. Etter min mening må vi slutte å snakke om hvordan vi skulle ønske at verden var, og heller konsentrere oss om å gjøre den best mulig — gitt de faktiske realitetene.

Skadereduksjon er en arbeidsmetode hvor man ser bort fra om man liker et fenomen eller ikke, og heller retter oppmerksomheten mot hvilke tiltak som gir best mulig helsefremmende effekt. Et viktig prinsipp er å møte gruppene man jobber opp mot, der de er. At sexarbeiderne organiserer seg er viktig for å bekjempe hivsmitte og er blitt knyttet opp mot økt bruk av kondom og lavere prevalens av seksuelt overførbare infeksjoner 1.

Espen risikerer daglig å bli tiltalt som hallik, fordi han selger sex på en måte som reduserer han og hans kollegers risiko for å bli utsatt for vold og trolig hivsmitte. Espens situasjon er et eksempel på hvordan kriminalisering av sexbransjen fort blir et angrep på skadereduksjon som prinsipp og arbeidsmetode, og dermed også en barriere mot effektivt hivforebyggende arbeid.

Espen er et fiktivt navn av hensyn til anonymiteten. Espen har gitt samtykke til at artikkelen publiseres. Han er tidligere styremedlem i interesseorganisasjonen Hiv Norge. Global epidemiology of HIV among female sex workers: National sex work policy and HIV prevalence among sex workers: Lancet HIV ; 4: Das P, Horton R.

... Nakenbilder meet thai girls Da må du nok sitte en stund. Hvordan skiller du business og pleasure? Rapport fra Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester. Journal of Medical Ethicsdoi: Hvordan de får den opp. En annen sender meg en vinflaske hver jul, som en kollega. Det an på hvor mange kunder jeg gidder å ta.

Chatroulette alternatives naken norsk dame

mai Paulus advarer de kristne mot å være med på dette, og påpeker at om de har sex med en prostituert, så blir de «ett kjød» med den prostituerte. 2. apr utenfor Oslo. Mange prostituerte selger nå sex landet rundt. Pro Senteret anslår i en rapport de legger frem onsdag at rundt personer solgte sex i Norge i løpet av fjoråret. Kvinnene kommer fra Øst-Europa og Asia. Asia. Til sammen Thailand ; Filippinene 3; Singapore 1; Malaysia 1 Han bekrefter at både antallet utenlandske prostituerte i Norge ser ut til å øke.

SEX DANMARK NORSKE SEXANNONSER